skip to Main Content

• Alle tarieven die wij hanteren zijn inclusief BTW.
• Wij zijn gerechtigd onze tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje ‘tarieven’ op de website.
• Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt zijn wij genoodzaakt het uurtarief in rekening te brengen.
• Tot vijf kilometer worden er geen reiskosten berekend, hierna wordt €0,28 per kilometer in rekening gebracht en eventuele parkeerkosten.
• Wij werken resultaat- en oplossingsgericht. U kunt van ons verwachten dat we ons volledig inzetten om het gewenste resultaat te behalen, echter kunnen wij geen garantie bieden.
• Mocht u klachten en/of problemen hebben, van welke aard dan ook, dan zullen wij proberen hier samen een passende oplossing voor te vinden.
• Wij zijn gerechtigd om wijzigingen in het aanbod of de werkwijze door te voeren op elk moment in het jaar dat wij dit noodzakelijk achten. Een dergelijke wijziging wordt uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per mail aan de leerling zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld.
• Wij hebben na het intakegesprek het recht om een persoonlijk dossier aan te maken. Alle gegevens zijn inzichtelijk voor ouders/ verzorgers en zullen niet zonder toestemming van de ouders worden gedeeld met derden.
• De gesprekken die worden gevoerd zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zullen wij dit wel bespreken met derden. Hierbij moet u denken aan bijv. familie, school, bureau jeugdzorg. Voordat we dit doen, zullen we dit altijd eerst met de ouders/verzorgers bespreken.
• In geval van langdurige verhindering of ziekte van de medewerkers van pYnter, zullen wij ons uiterste best doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
• Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van pYnter vallen.
• De overeenkomst met pYnter eindigt nadat de laatste afspraak voor individuele begeleiding heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
• Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kunnen wij de leerling toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. Wij zullen dit schriftelijk of per mail aankondigen.
• Wij kunnen de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van reden met een opzegtermijn van 4 afspraken. Wij zullen dit schriftelijk of per mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.
• Wij zullen u doorverwijzen wanneer wij niet de juiste hulp kunnen bieden aan uw zoon/dochter.
• Om in aanmerking te komen voor vergoedingen is het verstandig om persoonlijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Of u voor een vergoeding in aanmerking komt hangt namelijk af van verschillende factoren, o.a. welke polis u hebt en bij wie u verzekerd bent. Wellicht kunt u gebruik maken van PGB/rugzakje. Komt u niet voor vergoedingen in aanmerking dan kunt u de kosten bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

Back To Top